Vsak otrok se lahko uči,
vendar vsak na svoj način
in s svojim tempom …

V osnovnih šolah je vse bolj prisotno zavedanje, da so si učenci med sabo različni. Prav zaradi tega je vse večja tendenca po prilagajanju pouka, iskanju ustreznih metod, oblik dela, uporabi različnih strategij ter prilagoditev.

KDO SO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI?

Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:

 • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci z avtističnimi motnjami,
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Otroci s PP so lahko vključeni v (5. člen ZUOPP-1):

 • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP (vrtci),
 • prilagojeni program za predšolske otroke (razvojni oddelki vrtcev),
 • izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP (redne OŠ),
 • prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobraževalnim standardom,
 • prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP→NIS),
 • posebni program vzgoje in izobraževanja (OŠPP →OVI),
 • vzgojni program.

POSTOPEK USMERJANJA

KOMU JE POSTOPEK USMERJANJA NAMENJEN?

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik  pomoči.

V vrtcu usmerjanje otrok poteka v skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami in zajema otroke s posebnimi potrebami in otroke z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.

V obdobju šolanja se otroku, pri katerem obstaja sum na specifične učne težave pred uvedbo postopka usmerjanja nudi kontinuum pomoči po 5-stopenjskem modelu pomoči:

 1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja.
 2. Pomoč šolske svetovalne službe.
 3. Dodatna individualna in skupinska pomoč.
 4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. 
 5. Usmeritev v Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP).

Uvedbo postopka usmerjanja šola predlaga staršem takrat, ko ima učenec na nekaterih področjih učenja (kot so branje, pisanje, računanje …) izrazite težave ali nižje izobraževalne dosežke, kot bi jih pričakovali (glede na starost, razred, socialno-kulturno okolje in nivo intelektualnih sposobnosti), kljub vsaj 6-mesečnem izvajanju prvih treh korakov pomoči po Konceptu dela Učne težave v OŠ.

KDO ZAČNE POSTOPEK USMERJANJA?

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. Zahtevo za začetek postopka usmerjanja vložijo:

 • starši oz. skrbniki, lahko tudi starejši mladoletnik (oseba starejša od 15 let),
 • vzgojno-izobraževalni zavod (kadar oceni, da je program, v katerega je otrok vključen neustrezen, ko otrok na določenih področjih oz. pri posameznih predmetih ne dosega zahtevanih standardov znanja, ponavlja razred in ne napreduje – v tem primeru je potrebno zahtevo vročiti tudi staršem).

Dokumentacija v postopku usmerjanja:

 • vsa razpoložljiva strokovna dokumentacija (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila),
 • Poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda,
 • Izjava šole o izvajanju koncepta Učne težave v OŠ (ali kopija Izvirnega delovnega projekta pomoči),
 • zapis razgovora z otrokom o postopku usmerjanja (razen če tega zaradi otrokove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti).

Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja vložniki vložijo na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo, glede na kraj stalnega prebivališča otroka s posebnimi potrebami (za naš šolski okoliš je to: ZRSŠ, OE Murska Sobota, Slomškova 33, 9000 Murska Sobota).

Po prejemu dokumentacije Komisija za usmerjanje na ZRSŠ na podlagi dokumentacije in pregleda otroka (ki ga opravijo psiholog, zdravnik pediater, specialni pedagog, logoped, pedopsihiater …) izdela strokovno mnenje, ki ga pošljejo  staršem oziroma vložniku zahteve za uvedbo postopka ter vzgojno-izobraževalnemu zavodu, v katerega je oziroma bo otrok vključen. Na posredovano strokovno mnenje lahko starši oziroma vložniki zahteve podajo pripombe v roku osmih dni. Če v roku osmih dni pripombe niso podane Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi.

ODLOČBA O USMERITVI

Na podlagi strokovnega mnenja ZRSŠ se z odločbo o usmerjanju opredelitvijo:

 • vzgojno-izobraževalne potrebe otroka,
 • program VIZ, v katerega se otrok usmerja (npr. program OŠ s prilagojenim izvajanje in DSP …) ,
 • vzgojno-izobraževalni zavod v katerega se bo otrok vključil,
 • datum vključitve v program,
 • obseg, obliko ter izvajalca posamezne oblike dodatne strokovne pomoči,
 • način izvajanja pomoči (v razredu ali izven …),
 • rok preverjanja ustreznosti usmeritve.

Vzgojno-izobraževalni zavod oziroma socialnovarstveni zavod mora najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe izdelati za otroka s posebnimi potrebami Individualizirani program.

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, izjemoma pa tudi v drugih programih vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami.

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:

 • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
 • svetovalna storitev ali
 • učna pomoč.

Ure dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj na šoli izvajata mobilna inkluzivna pedagoginja Jasna Tivadar in šolska pedagoginja Metka Lapoša.