Znanje je zaklad,
ki venomer spremlja svojega lastnika.

Delo z nadarjenimi učenci je področje, ki ga na šoli skrbno načrtujemo in izvajamo, ter mu posvečamo določen del pozornosti. Izvaja se tako, da šola prilagodi učencem metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Nadarjeni ali talentirani so tisti učenci, ki pokažejo visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Pri odkrivanju nadarjenih učencev sodelujejo vsi pedagoški delavci in šolska svetovalna služba. Po potrebi se šole povezujejo med seboj ter k sodelovanju povabijo tudi strokovnjake zunanjih institucij.

Odkrivanje nadarjenih učencev je proces, ki poteka v treh stopnjah in sicer:

EVIDENTIRANJE UČENCEV poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Kriteriji na tej stopnji so:

  • učni uspeh (učenec dosledno izkazuje odličen uspeh),
  • dosežki (učenec izkazuje izjemne dosežke pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih),
  • učiteljevo mnenje (ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom),
  • tekmovanja (udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih),
  • hobiji (trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate),
  • mnenje šolske svetovalne službe (šolska svetovalna služba oblikuje svoje mnenje na podlagi obstoječe evidence o učencu in pogovora z učitelji).

IDENTIFIKACIJA UČENCEV zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila:

  • ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice nadarjenosti),
  • test sposobnosti (izvede psiholog),
  • test ustvarjalnosti (izvede psiholog).

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših.

SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.