Šolska knjižnica je namenjena učencem in vsem zaposlenim na šoli. Podpira vzgojno-izobraževalni proces ter zadovoljuje potrebe učencev in delavcev šole. Učenci si v šolski knjižnici izbirajo poljubno gradivo, berejo za domače branje in bralno značko, pišejo domače naloge, tiho berejo, listajo strokovna gradiva, se družijo  …

Naloge šolske knjižnice so podpiranje in pospeševanje vzgojno-izobraževalnih ciljev šole, razvijanje kulturnih navad pri učencih in veselja do branja za vse življenje.
V šolski knjižnici se skozi vse šolsko leto izvajajo tudi ure knjižnično-informacijskega znanja.
Učenci si lahko izposojajo gradivo vsak dan po urniku, ki je objavljen na vratih knjižnice.
Šolsko knjižnico večkrat na leto obiščejo tudi malčki iz našega vrtca, ki tudi berejo za predšolsko bralno značko.

ČLANSTVO

Člani šolske knjižnice so vsi učenci, učitelji in ostali delavci šole. Članstvo je brezplačno.

Učenci si v šolski knjižnici izposojajo:

 • leposlovno gradivo,
 • strokovno gradivo za otroke in mladino, to so poljudne knjige o različnih področjih znanja, ki jih lahko uporabijo za pridobivanje znanja ali kot dodano gradivo pri pouku,
 • revije,
 • CD-je in DVD-je.

Ob koncu šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojeno gradivo. Poškodovano ali izgubljeno gradivo morajo primerno nadomestiti.

Gradivo je razporejeno po enotnih standardih.

 • Leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah po abecedi:

C – cicibani (1. – 3. razred) – rdeči trakovi,
– pionirji (4. – 6. razred) –modri trakovi,
M – mladinci (7. – 9. razred) – oranžni trakovi,
– ljudsko slovstvo – zeleni trakovi.

 • Strokovna knjižnica (za učence in učitelje) je urejena po sistemu UDK:

Splošno (enciklopedije, priročniki, slovarji, leksikoni)
Filozofija. Psihologija. Etika.
Verstvo. Teologija.
Družbene vede.
4
Matematika. Prirodoslovne vede.
Uporabne vede. Medicina. Tehnika.
Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Razvedrilo. Šport.
Jeziki. Jezikoslovje. Književnost.
Domoznanstvo. Geografija. Zgodovina.

Neknjižno gradivo in serijske publikacije
Poleg revij hranimo za potrebe pouka še neknjižno gradivo (avdio, CD-je, DVD-je).

UČBENIŠKI SKLAD

V knjižnici si učenci sposodijo gradivo iz učbeniškega sklada, ki ga ob koncu šolskega leta vrnejo.

PRAVILA OBNAŠANJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI

V šolski knjižnici veljajo pravila šolskega hišnega reda.

Dejavnosti v knjižnici

V šolski knjižnici potekajo stalne dejavnosti:

 • izposoja knjižnega gradiva na dom,
 • izposoja učiteljem,
 • pedagoška dejavnost (knjižna in knjižnična vzgoja),
 • pripravljanje gradiva in izvajanje bralne značke,
 • priprava knjižnih razstav pred šolsko knjižnico.

Uporabniki si lahko na dom izposojajo vse knjižno gradivo, razen referenčnega gradiva (slovarji, enciklopedije …). Izposojevalni rok za knjige je 21 dni. Dva tedna pred koncem šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojene knjige, učenci devetih razredov pa teden dni pred koncem pouka.
S knjižničnim gradivom je potrebno ravnati skrbno. Izgubo izposojene knjižne enote je bralec dolžan nemudoma prijaviti knjižničarki. Izgubljeno knjižno enoto mora bralec nadomestiti z novo oz. plačati ustrezno odškodnino.

                               Šolska knjižničarka,

                                                                                                               Tjaša Volmut