Temeljna naloga šolske svetovalne službe je pomoč in podpora učencem in staršem s ciljem, da se vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za napredovanje v razvoju in učenju.
Naloge svetovalne službe so:

 1. vpis in sprejem novincev v šolo,
 2. evidentiranje, pomoč in spremljanje učencev z učnimi težavami,
 3. odkrivanje nadarjenih učencev,
 4. individualno svetovanje učencem in staršem (vzgojni, disciplinski, osebni problemi …),
 5. karierna orientacija in vpis v srednje šole,
 6. spremljanje in uvajanje novosti (projekti, vzgojni načrt, zakonodaja …),
 7. pomoč družinam pri socialno-ekonomski stiski (regresirana prehrana, regresirana šola v naravi, letovanje …),
 8. sodelovanje pri pripravi in izvedbi nekaterih roditeljskih sestankov,
 9. sodelovanje s starši,
 10. sodelovanje z zunanjimi institucijami (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, CSD, Zdravstveni dom, Pedopsihiatrični dispanzer, ipd.),
 11. izvedba NPZ- ja.

Svetovalna delavka na šoli je ga. Metka Lapoša, ki je na razpolago ob ponedeljkih, sredah in četrtkih oz. druge dneve po dogovoru.