Na današnji dan, 6. decembra 1990, je Skupščina Republike Slovenije, ki ji je predsedoval dr. France Bučar, sprejela Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO82