Svetovalna služba

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je pomoč in podpora učencem in staršem s ciljem, da se vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za napredovanje v razvoju in učenju.
Naloge svetovalne službe so:
1. vpis in sprejem novincev v šolo,
2. evidentiranje, pomoč in spremljanje učencev z učnimi težavami,
3. odkrivanje nadarjenih učencev,
4. individualno svetovanje učencem in staršem (vzgojni, disciplinski, osebni problemi …),
5. karierna orientacija in vpis v srednje šole,
6. spremljanje in uvajanje novosti (projekti, vzgojni načrt, zakonodaja …),
7. pomoč družinam pri socialno-ekonomski stiski (regresirana prehrana, regresirana šola v naravi, letovanje …),
8. sodelovanje pri pripravi in izvedbi nekaterih roditeljskih sestankov,
9. sodelovanje s starši,
10. sodelovanje z zunanjimi institucijami (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, CSD, Zdravstveni dom, Pedopsihiatrični dispanzer, ipd.),
11. izvedba NPZ- ja.
Svetovalna delavka na šoli je ga. Metka Lapoša, ki je na razpolago ob ponedeljkih, sredah in petkih oz. druge dneve po dogovoru.

 
 
 
Dostopnost