02/ 579-10-06 o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si
 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v zavodu oblikovan svet staršev.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. V svetu staršev so tudi predstavniki staršev vrtca.

V šolskem letu 2021/2022 so predstavniki posameznih oddelkov naslednji starši:

– Blaž Smej (vrtec, 1-3 let)

– Renato Grah (vrtec, 3-6 let)

– Gabrijela Starešina Fras (1.-3. r.)

– Maja Jambrovič (4.-5. r)

– Daniela Kocet Puhan  (6.-7. r)

– Sandra Ferencek Barbarič (8.-9. r)

 
 
 
Dostopnost